Császló
Letöltés

Határozat

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban Ve.) 307/E § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (Tv.) 9.§ (3) bekezdésének a) pontjának figyelembe vételével Császló községben a polgármesterjelölt állításhoz szükséges ajánlások számát az alábbiak szerint határozom meg:

a polgármester jelölt állításához szükséges ajánlások számát 9 (kilenc) főben állapítom meg.

Több/kevesebb mutatása

Rozsályi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, mint a helyi választási iroda vezetője

4971 Rozsály, Kossuth u. 21/a.

Telefon: /44/ 568-014.

e-mail: korjegyzo@rozsaly.hu

Iktatószám: Cs/172 – 2/2022.

Ügyintéző: Nadimovné A. Ildikó

Tárgy: polgármester jelöltállításához szükséges ajánlások számának megállapítása

Határozat

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban Ve.) 307/E § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (Tv.) 9.§ (3) bekezdésének a) pontjának figyelembe vételével Császló községben a polgármesterjelölt állításhoz szükséges ajánlások számát az alábbiak szerint határozom meg:

a polgármester jelölt állításához szükséges ajánlások számát 9 (kilenc) főben állapítom meg.

Elrendelem a határozat Császló község hivatalos honlapján (www.csaszlo.hu), valamint a település hirdetőtábláján 2022. április 28-tól történő közzétételét. Határozatom ellen a közzétételtől számított 3 napon belül (a jogorvoslati határidő utolsó napjának 16 órájáig) jogsértésre hivatkozással a Helyi Választási Bizottsághoz (4971 Rozsály, Kossuth utca 21/a.) lehet kifogással fordulni. A kifogást írásban – személyesen, levélben, telefaxon, vagy elektronikus levélben eljuttatva – lehet benyújtani. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését; a jogszabálysértés bizonyítékait; a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét; a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve jelölő szervezet, vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba – vételi számát. A kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. A jogorvoslati határidő jogvesztő.

Indokolás

A Választási eljárásról szóló. 2013. évi XXXVI. tv. (Ve.) 307/E § -a szerint: „(1) Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője, a főpolgármester-jelölt, valamint a megyei lista állításához szükséges ajánlások számát a területi választási iroda vezetője állapítja meg szavazást megelőző hatvanhatodik napon.

(2) A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző hatvanhetedik napi adatai alapján kell megállapítani.

(3)A szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.”

Császló település 2022. január 1. napi lakosságszáma: 381 fő. A központi névjegyzékében szereplő választópolgárok száma 2022. április 27. napján 293 fő. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9.§ (3) bekezdésének a) pontja szerint:

(3) Polgármesterjelölt az, akit

a) a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a, jelöltnek ajánlott.”

Határozatomat a mai napon közzéteszem a www.csaszlo.hu honlapon, valamint írásos formában megtekintheti a HVI – nél (4971. Rozsály, Kossuth utca 21/a.). A határozat a Közös Önkormányzati Hivatal Császlói Kirendeltségének (4973. Császló, Kossuth utca 41.) hirdetőtábláján is kifüggesztésre kerül. Ezen határozat a Ve. 307/E. §-ban, Tv. 9.§ (3) bekezdés a) pontjában, valamint a Ve. 10.§ (1) bekezdésében foglaltakon alapul.

A jogorvoslat lehetőségét a Ve. 210.§ (1) bekezdése biztosítja, benyújtásának részletes szabályit a Ve. 212. §-a tartalmazza.

Rozsály, 2022. április 28.

Nadimovné Adorján Ildikó jegyző

A határozat közzétételének napja:

Rozsály, 2022. április 28.

Nadimovné Adorján Ildikó jegyző

2022. április 28.